Automatizácia a parametrizácia v priemysle

Elektrotechnika, strojárstvo alebo informatika. V automatizácii sa stretávajú tieto vedné odbory. Pomocou nich vzniká efektívnejšie riadenie technologických postupov. Aj preto, že do činnosti automatizácie nemusí zasahovať človek, medzi jeho výhody patria: celková časová úspora, skrátenie výrobného času, zjednodušenie výroby a ľudskej práce, zväčšovanie výrobných kapacít, zvyšovanie efektivity výroby, znížovanie nákladovzvyšovanie kvality produktov. Predmetom automatizácie sú procesy vo výrobe.

Parametrické modelovanie je efektívnou cestou počítačového konštruovania. Samotný pojem alebo aj parametrické vyjadrenie je zobrazenie, ktoré určuje súradníce bodov tohto tvaru ako funkcie parametra. Parametrizácia je spôsob, ako jednému programu predať pri rôznych volaniach rôzne hodnoty ku spracovaniu. Tento proces umožňuje konfigurovať konštrukciu modelu a dizajn produktu. Nevyhnutnou súčasťou je aj tvorba technickej dokumentácie. Často pozostáva z CAD systému, kde je možná konfigurácia modelu. Samotný náčrt závisí od schopností používateľa. Správna parametrizácia zaručuje prehľadnosť zmien tvaru vrátane upraveného dizajnu, bez vznikajúcich komplikácií. Opakovanou chybou používateľov je snaha vytvoriť čo najzložitejší náčrt. Výsledkom je časté komplikované zložité vystihnutie konečnej podoby modelu v jednom zobrazení.  Efektívnejšie sa preto  ukazuje nahradenie zložitej geometrie jednoduchšími tvarmi, kde je možné vykonávať zmeny cez modifikovateľné a geometrické skupiny. Dôležitým elementom parametrického modelovania je asociativita. Tento prvok  zaručuje väzbu medzi modelom, zostavou, výkresom a v prípade CAD/CAM systému aj s NC programom. Jej funkcie sú významné pri dodatočných modifikáciach už vytvoreného modelu a všetky zmeny sa prejavujú v nadväzujúcich častiach návrhu ako je zostava alebo výkresová dokumentácia. Ak asociativita funguje správne, prejaví sa to v plne sparametrizovanom náčrte.

Medzi nástroje a prvky s obsahom asociativity v 3D CAD systémoch radíme:

  • Povrchy – zachováva sa vzájomný vzťah medzi všetkými povrchmi do doby pokiaľ sa geometricky nezmenia a referencia sa stratí.
  • Kóty – majú schopnosť sa adaptovať meniacim sa objektom, ale len v prípade, že sú viazané na prvotný náčrt alebo všeobecné pracovné prvky ako sú body, osi a roviny.
  • Zostavy – zmeny, ktoré sa vykonávajú na modely sa prejavujú v zostavách, zostava je vhodný riadiaci resp. kontrolný element pre flexibilné užívateľské prostredie.
  • Výkresy – zmeny, ktoré sa vykonávajú na modely sa prejavujú na výkrese, výkres môže byť taktiež nositeľom logiky a naprogramovaného adaptívneho správania.
  • Kusovníky – zmeny, ktoré sa vykonávajú na modely sa prejavujú na kusovníku (BOM – Bill of Materials)

Autodesk Inventor – CAD systém

Autodesk Inventor má správne a vysoko inovatívne nástroje rovnako pre 2D modelovanie ako aj pre 3D modelovanie.

Táto aplikácia umožňuje:

  • vytvárať náčrty s primárnym riešením funkčnosti a jeho následným konečným výsledkom za pomoci flexibilnej parametrizácie kót.
  • pracovať s nadmerne vysokým výkonom pri komplikovaných zostavách, možnosť využívať dynamickú štruktúru reprezentácií ako napr. úroveň detailov, reprezentácia pohľadov a reprezentácia pozícií
  • používať DWG výkresy AutoCADu, ako podkladový a exportný materiál.
  • vytvárať rýchlejšiu 2D dokumentáciu výkresov s možnosťou automatizácie
  • príležitosť programovať jednoduchú logiku pre plne intuitívne komponenty a zostavy

Pozitívom tejto technológie je zvýšenie efektivity a adaptivity vo výsledkoch konštruovania a navrhovania. Veľkým plus je aj možnosť rýchlo a flexibilne reagovať na požiadavky zákazníka. Okrem toho sa skracuje dĺžka navrhovania, klesá chybovosť pri tvorbe daného produktu, znižujú sa náklady, získava sa schopnosť implementácie dát do systémových riešení, zväčšujú sa možnosti expanzie do ostatných krajín a zisky daných firiem.

Ing. Marek Wittner

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *